Some aspects of juvenile justice system reforming in Ukraine

Galina Tereschuk

Анотація


The article analyzes the main ways of reforming the juvenile justice system in Ukraine as an important element in the state mechanism of protection of minors today.

Ключові слова


protection of minors, the juvenile justice system, restorative justice, juvenile courts

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytutsiya Ukrainy. Zakon: vid 28 cher.1996 [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine from June 28 1996].Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, p. 141 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny Pro Zahalnoderzhavnu prohramu "Natsionalnyy plan diy shchodo realizatsiyi Konventsiyi OON pro prava dytyny" na period do 2016 roku: vid 05.03.2009 r., № 1065-VI [The Law of Ukraine About the National Program "National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child" for the period up to 2016: from March 5 2009, №1065-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 29, p. 395 [in Ukrainian].

Gurieva, Yu. Yuvenalna yustytsiya. Perspektyvy vvedennya v Ukraini [Juvenile Justice. Prospects for introduction in Ukraine]. http://naub.oa.edu.ua. Retrieved from http://naub.oa.edu.ua/2012/yuvenalna-yustytsiya-perespektyvy-vvedennya-v-ukrajini/ [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro orhany i sluzhby u spravakh ditey ta spetsialʹni ustanovy dlya ditey": vid 24.01.1995 r. № 20/95-VR [The Law of Ukraine About bodies and services for children and special institutions for children: from January 24 1995, №. 20/95-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine ,6, p. 35 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro okhoronu dytynstva": vid 26.04.2001 r., № 2402-III [The Law of Ukraine On the Protection of Childhood: from April 26 2001№2402-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, p. 142 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro sotsialnu robotu z simyamy, ditmy ta moloddyu": vid 21.06.2001 r., № 2558-III [The Law of Ukraine On Social Work with Families, Children and Youth: from June 21 2001, №2558-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 42, p. 213 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro poperedzhennya nasylstva v simyi": vid 15.11.2001 r., № 2789-III [The Law of Ukraine on Prevention of Violence in the Family: from November 15 2001, №2789-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 10, p. 70 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro zabezpechennya orhanizatsiyno-pravovykh umov sotsialnoho zakhystu ditey-syrit ta ditey, pozbavlenykh batkivskoho pikluvannya": vid 13.01.2005 r., № 2342-IV [The Law of Ukraine On Provision of Organizational and Legal Conditions for Social Protection of Orphans and Children Deprived of Parental Care: from January 13 2005, № 2342-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 6, p.147 [in Ukrainian].

Miroshnichenko,V.I., Ivanovska, A.M., Chudik-Belousova, N.I. (2013). Okremi problemy stanovlennya yuvenalnoho prava v Ukraini [Some problems of the establishment of juvenile justice in Ukraine]. Universytetski naukovi zapysky -University scientific notes, 3(47), pp. 20–33 [in Ukrainian].

Kovna, U. (2004).Yuvenalna yustytsiya: istorychnyy dosvid [Juvenile Justice: Historical Experience]. Visnyk Lviv. Universytetu - Visnyk Lviv. the university (issue 40), (law ser.).www.lawyer.org.ua. Retrieved from www.lawyer.org.ua/?d=604&i=&w=r [in Ukrainian].

Krestovsky, N. (2010). Mify pro yuvenalnu yustytsiyu . [Myths about Juvenile Justice]. Viche – Veche, 15. http://www.viche.info. Retrieved from http://www.viche.info/journal/2126/ [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy "Pro Kontseptsiyu rozvytku kryminalnoyi yustytsiyi shchodo nepovnolitnikh v Ukrayini": vid 24.05.2011, №597/2011 [Decree of the President of Ukraine On the Concept of the Development of Criminal Justice for Minors in Ukraine: from May 24 2011, №597/2011]. Ofitsiynyy visnyk Prezydenta Ukrainy - Official bulletin of the President of Ukraine, 16, p. 73 [in Ukrainian].

Chupriy, L. V. Yuvenalna yustytsiya i Ukraina [Juvenile Justice and Ukraine]. http://sd.net.ua. Retrieved from http://sd.net.ua/2012/07/12/yuvenalnaya-yusticiya-i-ukraina.html [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny Plan zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi rozvytku kryminalnoyi yustytsiyi shchodo nepovnolitnikh v Ukraini: vid 12.10.2011 r., № 1039-r. [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine Action Plan on Implementation of the Concept for the Development of Criminal Justice in Minors in Ukraine: from October 12 2011, №1039-p]. Uryadovyy kuryer - Government Courier, 208 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro Natsionalnu politsiyu": vid 02.07.2015 r., № 580-VIII [The Law of Ukraine About the National Police: from February 7 2015, № 580-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 40–41, p. 1970 [in Ukrainian].

Zakon "Pro probatsiyu": vid 05.02.2015 r. № 160-VIII [The Law On Probation: from February 5 2015, №160-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 13, p. 93 [in Ukrainian].

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.08.2016 r., № 590-r Pro zatverdzhennya planu zakhodiv z vykonannya u 2016 rotsi Zahalnoderzhavnoyi prohramy "Natsionalnyy plan diy shchodo realizatsiyi Konventsiyi OON pro prava dytyny" na period do 2016 roku [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from August 23 2016, №590-p On Approval of the Plan of Measures for the Implementation in 2016 of the National Program "National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child" for the period up to 2016]. Uryadovyy kuryer - Government Courier [in Ukrainian].

Proekt Zakonu "Pro mediatsiyu": vid 17.12.2015 r. [Draft Law About mediation: from December 17 2015].http://w1.c1.rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57463 [in Ukrainian].

Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 15 lyutoho 2008 roku "Pro khid reformuvannya systemy kryminalnoyi yustytsiyi ta pravookhoronnykh orhaniv" [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated February 15, 2008 "On the progress of the reform of the criminal justice system and law enforcement agencies"] .Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny - The Official Bulletin of Ukraine, 27, p. 20. [in Ukrainian].

Krestovska, N. ZA – Kryminalna chy yuvenalna yustytsiya? [FOR - Criminal or juvenile justice?]. http://4vlada.com. Retrieved from http://4vlada.com/rivne/11688 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro sudoustriy i status suddiv": vid 02.06.2016 r., № 1402-VIII [The Law of Ukraine On the Judicial System and the Status of Judges: from June 2 2016, № 1402-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 31, p. 545 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.053