Аdministrative-normative bases of system of centers of free legal aid system fctivity

Kristina Strukova

Анотація


In the article administrative-normative nature, legal nature, role and place of the system of centers of free legal aid system of rights and freedoms of citizens, given the complex characteristics of the state and social institutions that should ensure the implementation of the right. A draft amendments to the legislation of Ukraine on the study.

Ключові слова


defender of the right to legal aid, subjects of free legal aid, free legal entities otrmannya dopomohyi, ensuring the right to protection

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Otsinyuvannya systemy BVPD v Ukraini u svitli standartiv i peredovoho dosvidu Rady Yevropy (lyutyy-cherven 2016 r.) [Evaluation of the BVPD system in Ukraine in light of the standards and best practices of the Council of Europe (February-June 2016)]. http://legalaid.gov.ua. Retrieved from http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/137veresen-2016/1836-rada-yevropy-nadala-otsinku-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-v-ukrainivysnovky-ta-rekomendatsii [in Ukrainian].

Rezolyutsiya 1466 (2005) Parlamentskoyi Asambleyi Rady Yevropy "Pro vykonannya obovyazkiv ta zobovyazan Ukrayinoyu" (5 zhovtnya 2005 roku) [Resolution 1466 (2005) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe "On the Execution of Obligations and Obligations by Ukraine" from October 5, 2005]. Mizhnarodnyy dokument № 1466 (2005) - International Document No. 1466 (2005). http://zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_611?nreg=994_611&find=1&text=%E1%E5%E7%EE%EF&x=5&y=6 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy "Pro bezoplatnu pravovu dopomohu": vid 2 cher. 2011 № 3460-VI [The Law of Ukraine on Free Legal Aid from June 2 2011, № 3460-VI]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 51, pp.2136 [in Ukrainian].

Klyuchovi rezultaty ta aktualni pytannya nadannya BPD v Ukraini predstavleno na kolehiyi Minyustu [The key findings and issues of providing BPD in Ukraine are presented at the Justice Ministry]. http://legalaid.gov.ua. Retrieved from http://legalaid.gov.ua/ua/holovna/147-cherven-2017/2048kliuchovi-rezultaty-ta-aktualni-pytannia-nadannia-bpd-v-ukraini-predstavleno-na-kolehii-min-iustu [in Ukrainian].

Infodovidka pro systemu BPD [Infomation about BPD system]. https://docs.google.com. Retrieved from https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W80B31gxB5XrKJmXWFpXG4qpwBmBNVs7qElXJpcpmI/edit#gid=0 [in Ukrainian].

Veb-sayt Koordynatsiynoho tsentru z nadannya pravovoyi dopomohy [Website of the Legal Aid Coordination Center]. http://www.legalaid.gov.ua. Retrieved from http://www.legalaid.gov.ua/ua/pro-tsentr [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny "Pro utvorennya Koordynatsiynoho tsentru z nadannya pravovoyi dopomohy ta likvidatsiyu Tsentru pravovoyi reformy i zakonoproektnykh robit pry Ministerstvi yustytsiyi": vid 06.06.2012 r. № 504 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine On the Establishment of a Coordination Center for Legal Aid and the Elimination of the Center for Legal Reform and Draft Laws under the Ministry of Justice: from June 6 2012, № 504]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny - Official Bulletin of Ukraine, 43, pp. 29[in Ukrainian].

Polozhennya pro tsentry z nadannya bezoplatnoyi vtorynnoyi pravovoyi dopomohy: Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 02.07.2012 r. № 967/5 [Provisions on centers for the provision of free secondary legal aid: Order of the Ministry of Justice of Ukraine from July 2 2012, №967/5]. Ofitsiynyy visnyk Ukrainy - Official Bulletin of Ukraine, 50, pp. 559 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.048