Mediation as an alternative way of resolving conflicts: genesis and institutional framework

Tetiana Podkovenko

Анотація


The article discusses the features of the institute of mediation as an alternative method of conflict resolution. Also analyzed problems of law enforcement practice of trial are revealed. The ways of their solving are proposed, recommendations directed on the introduction of Alternative Dispute Resolution (ADR) on Ukraine

Ключові слова


alternative methods of dispute resolution,mediation, mediator, principles of mediation, dispute (conflict)

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Adamantis, E. (2011). Mediatsiya v Ukraini: "za" i "proty" [Mediation in Ukraine: "for" and "against"]. Yuryst & Zakon - Lawyer & Law,42. http://search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link1/EA002546.html [in Russian].

Marchuk, L. Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya mediatsiyi v Ukraini: teoriya i praktyka realizatsiyi [International legal regulation of mediation in Ukraine: theory and practice of implementation].http://www.legeasiviata.in.ua. Retrieved from http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2014/9-2/24.pdf [in Russian].

Bondarenko-Zelinskaya, N.L.(2009). Zaprovadzhennya alternatyvnykh sposobiv vrehulyuvannya sporiv: yevropeyskyy dosvid dlya Ukrainy [Introducing alternative ways of settling disputes: European experience for Ukraine]. Pryvatne pravo i pidpryyemnytstvo - Private Law and Entrepreneurship (issue 8), (pp.162-165) [in Ukrainian].

Gmurzyńska, E., Morek, R. (2014). Mediatsiya. Teoriya ta praktyka [Mediation. Theory and practice]. Warsaw: Oficyna a Wolters Klumer business [in Polish].

Gieras, P. Poserednytstvo v pravovykh systemakh inshykh krayin [Mediation in the legal systems of other countries] http://caim.gov.pl. Retrieved from http://caim.gov.pl/images/user_media/41/O%20mediacji/Nowe%202/Mediacja%20w%20systemach%20prawnych%20innych%20pa%C5%84stw%20-%20Piotr%20Gieras.pdf [in Polish].

Carmaza, O. (2017). Instytut mediatsiyi: osnovni kontseptsiyi rozvytku [Institute of Mediation: The Basic Concepts of Development]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i parvo - Entrepreneurship, Economy and Law, 2, pp. 24–28 [in Ukrainian].

Zakon Respubliki Moldova "O mediatsii" vid 14 lyp. 2007 r. № 137 [The Law of the Republic of Moldova on mediation from July 14 2007 № 137]. http://base.spinform.ru. Retrieved from http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=78300 [in Russian].

Federalnyy Zakon Rossiyskoy Federatsii "Ob alternativnoy protsedure uregulirovaniya sporov s uchastiyem posrednika (protsedure mediatsii)" vid 27 lyp. 2010 № 193-FL [The Federal Law of the Russian Federation On an alternative dispute settlement procedure involving an intermediary (mediation procedure) from July 27 2010 № 193-FL]. http://www.consultant.ru. Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038 [in Russian].

Azhibaeva, Zh. K. Mediatsiya kak alternativnyy sposob razresheniya sporov v Respublike Kazakhstan [Mediation as an Alternative Method of Dispute Resolution in the Republic of Kazakhstan]. http://www.rusnauka.com. Retrieved from http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/ Pravo/9_181732.doc.htm [in Russian].

Zakon Respubliki Belarus "O mediatsii" vid 12 lyp. 2013 r. № 58-3 [The Law of the Republic of Belarus On mediation from July 12 2013№ 58-3] http://kodeksy-by.com. Retrieved from http://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_mediatsii.htm [in Russian].

Spector, O. M. (2012). Alternatyvni sposoby vyrishennya tsyvilno-pravovykh sporiv [Alternative ways of resolving civil disputes]. Candidate’s thesis [in Ukrainian].

Kalisz, A., Zienkiewicz, A. (2014). Sudovi ta pozasudovi poserednytstva. [Mediacja sądowa i pozasądowa]. Warszawa: Wolters Klumer Polska [in Polish].

Proekt zakonu "Pro mediatsiyu" vid 27 ber. 2015 № 2480 [Draft Law on Mediation from March 27 2015 № 2480].http://w1.c1.rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2480&skl=9 [in Ukrainian].

Dyrektyva 2008/52 / YES Yevropeyskoho Parlamentu ta Rady vid 21 travnya 2008 r. Pro deyaki aspekty poserednytstva u tsyvilʹnykh ta komertsiynykh spravakh [Directive 2008/52 / EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters]. http://eurlex.europa.eu. Retrieved from http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.136.01.0003.01.POL&toc=OJ:L:2008:136:TOC [in Polish].

Kmieciak, Z. (2004). Poserednytstvo ta prymyrennya v administratyvnomu pravi [Mediation and conciliation in administrative law]. Krakow: Currency Exchange "Zakamycze" [in Polish].

Vysnovok Komitetu z pytanpravovoyi polityky ta pravosuddya vid 02.09.2015 shchodo proektu Zakonu Ukrainy pro mediatsiyu vid 27.03.2015 r. [Opinion of the Committee on Legal Policy and Justice from September 2 2015 on the draft Law of Ukraine on Mediation from March 27 2015]. http://w1.c1.rada.gov.ua. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2480&skl=9 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.017